Regulamin

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ PRZEWOZU OSÓB PRZEZ FIRMĘ GLOBTROTTER Marcin Nowak

1

Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników GLOBTROTTER Marcin Nowak oraz podmioty współpracujące z GLOBTROTTER Marcin Nowak przy wykonywaniu usług.

2

GLOBTROTTER Marcin Nowak zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych dla firm zewnętrznych, z którymi GLOBTROTTER Marcin Nowak ma podpisaną stosowną umowę handlową.

3

 • Nadawca – podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.

 • Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.

 • Zleceniodawca – podmiot który zleca GLOBTROTTER Marcin Nowak wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

 • Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.

4

 • Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu poprzez dostępne kanały komunikacji oraz potwierdzeniu przez pracowników GLOBTROTTER Marcin Nowak , jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

 • Złożenie potwierdzonego zamówienia stanowi dowód zapoznania się i treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

 • Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych.

 • W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.

 • W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz GLOBTROTTER Marcin Nowak przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.

 • GLOBTROTTER Marcin Nowak nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania i odbioru przesyłek przez zew. firmy kurierskie jak GLS, DPD, Fedex, UPS.

 • W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel GLOBTROTTER Marcin Nowak (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

 • Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5

 • Nadawca jest obowiązany oddać GLOBTROTTER Marcin Nowak przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

 • Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania kartonowego o regularnych kształtach, Nadawca jest obowiązany oddać GLOBTROTTER Marcin Nowak , które powinno między innymi:

 • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;

 • być odpowiednio wytrzymałe;

 • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

 • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło.” W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki

 • Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

6

 • Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana. (Kierowca lub firma kurierska GLS, DPD, Fedex, UPS będzie dodatkowo weryfikowała wagę – gdzie za rozbieżności dodatnie zostanie naliczona dodatkowa opłata)

 • Przekazując przesyłkę dla podwykonawcy (firmy kurierskiej np. GLS, DPD, Fedex, UPS), nadawca Oświadcza, że nie znajdują się w środku, żadne zakazane Rzeczy i przedmioty wyłączone z przewozu w pkt. 7.1.

 • GLOBTROTTER Marcin Nowak nie odpowiada za towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne w tym spożywcze łatwo psujące się wymagające specyficznych warunków przewozu).

 • Spod odpowiedzialności GLOBTROTTER Marcin Nowak wyłączone są też przedmioty, które szczególnie łatwo uszkodzić (np. kryształowy wazon, porcelana, słoiki itp.) albo cenne (np. papiery wartościowe, dzieła sztuki, kosztowności, dokumenty)

 • GLOBTROTTER Marcin Nowak nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich.

 • Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia GLOBTROTTER Marcin Nowakmoże dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

 • Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się przedstawiciel, GLOBTROTTER Marcin Nowak dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

 • Niezgodności stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy.

 • Przewoźnik jest zwolniony od swej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru powstało ze szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku następujących przyczyn :

 • – brak lub wadliwe opakowanie,

 • – jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie

 • – naturalne właściwości niektórych towarów, mogące powodować całkowite lub częściowe ich zaginięcie albo uszkodzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, samoistne wewnętrzne zepsucie, wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek lub działanie robactwa i gryzoni.

 • Przewoźnik jest zwolniony od tej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie, uszkodzenia lub opóźnienie spowodowane zostało winą osoby uprawnionej, jej zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika, wadą własną towaru lub okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.

 • GLOBTROTTER Marcin Nowak nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, jeżeli nie można przypisać GLOBTROTTER Marcin Nowak winy, a w szczególności jeśli:

 • – przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, kodzie pocztowym lub miejscowości odbiorcy)

 • – adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy)

 • – zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną przy wysyłaniu.

 • – zaistnieje siła wyższa, m.in. trudne warunki pogodowe, strajki, awaria samochodu itp.

 • Nie odpowiadamy za przewóz rzeczy łamliwych i kruchych, podatnych na uszkodzenia, które wymagają specjalnego traktowania podczas transportu: artykuły elektroniczne, rzeczy szklane, materiały w stanie płynnym itp. chyba że transport takich rzeczy jest uzgodniony wcześniej z biurem.

7

1. Rzeczy i przedmioty wyłączone z przewozu:

– których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;

oraz towarów: opodatkowanych akcyzowych jak: papierosy, tytoń, alkohol;

– zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;

– mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

– zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

– inne towary delikatne w tym spożywcze łatwo psujące się wymagające specyficznych warunków przewozu

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień GLOBTROTTER Marcin Nowak może:

– odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu.

– nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej GLOBTROTTER Marcin Nowak z tytułu wykonania usługi.

 • GLOBTROTTER Marcin Nowak może odmówić wykonania usługi bezpodania przyczyny w przypadku:

 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,

 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,

– gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;

 • gdy istnieje podejrzenie, że przesyłka zawiera rzeczy lub przedmioty opisane w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.

– ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu adres który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać Imię i Nazwisko, nazwę ulicy i nr domu/ mieszkania, kod pocztowy nr tel.

9

 • W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel GLOBTROTTER Marcin Nowak obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

 • Wysokość odszkodowania należnego od przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu nie może przewyższać zwykłej wartości przewożonego bagażu.

 • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął za pokwitowaniem na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

 • Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko GLOBTROTTER Marcin Nowak.

 • GLOBTROTTER Marcin Nowak ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.

 • Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu GLOBTROTTER Marcin Nowak upoważniony ubezpieczyciel/osoba.

 • GLOBTROTTER Marcin Nowak ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.

 • W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki GLOBTROTTER Marcin Nowak ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 700 PLN.

10

 • Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.

 • Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki są naliczane według oficjalnego cennika GLOBTROTTER Marcin Nowak w dniu nadania i ponoszone są przez Płatnika.

 • Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez GLOBTROTTER Marcin Nowak (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, kary, mandaty i inne oraz nieprawidłowe opakowanie wymagane przez firmy kurierskie lub niewystaczające zabezpieczenie przesyłki.

12

 • Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.

 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;

 • Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;

– Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

 • Reklamacja powinna być wniesiona w terminie 2 dni od doręczenia przesyłki z wymaganymi załącznikami jw., Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie ok. 3 miesięcy licząc od dnia prawidłowego jej wniesienia (termin może uleć wydłużeniu jeśli wydłuży się proces wydania orzeczenia przez firmę Kurierską lub nastąpią inne nieprzewidziane okoliczności).

 • Po rozpatrzeniu reklamacji, GLOBTROTTER Marcin Nowak powiadamia reklamującego najczęściej za pomocą wiadomości email o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie

 • i sposobie przekazania należności.

 • Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

 • Przesyłka niedoręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

 • Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.

13 PRZEWÓZ OSÓB:

Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojazdach po wysiadce osoby przewożonej.

W busie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

GLOBTROTTER Marcin Nowak ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, w przypadku, gdy Pasażer:

 • nie przestrzega warunków umowy przewozu,

 • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki, itp.),

 • znajduje się w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać Współpasażerom,

 • zachowuje się w sposób uciążliwy dla Współpasażerów, chyba, że naruszałoby to zasady współżycia społecznego,

 • nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne,

 • przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie busa na granicy.

14

 • Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.

 • Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby GLOBTROTTER Marcin Nowak przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez GLOBTROTTER Marcin Nowak .

 • Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby GLOBTROTTER Marcin Nowak przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez GLOBTROTTER Marcin Nowak.